பொதிச்சோறு | கட்டுச்சோறு | Meal wrapped in Banana leaf

6 Views
Sayleena Raj
10
Published on 07/26/22 / In How-to & Style

#tastyliciousfoodandtravelogue
Hi Everyone! Today we show how a "Meal is wrapped in Banana leaf" and how it turned out after one hour. Try this and provide your feedback.

Recipes Link👇

கணவாய் பிரட்டல் | Stir Fried Squid : https://youtu.be/QqH-AbRLEVU

இறால் சம்பல் | Prawn Sambal : https://youtu.be/u5T6uuZvdNk

Beans Perattal | Stir Fried Beans : https://youtu.be/2St68UiZVTQ

Pudina Thuvaiyal | Mint Thuvaiyal : https://youtu.be/IjmCu1r7LaA

முட்டை பொரியல் | How to make delicious Fried Egg : https://youtu.be/u4Oc7kJW_cA

If you like our Video, don't forget to Like, Share and Subscribe to our Channel and hit the Bell Button for notification! Thank you 😉

Instagram : @tastyliciousfoodandtravelogue

Show more
0 Comments sort Sort By